REVIZIJA CENTAR

RAČUNOVODSTVO

REVIZIJA CENTAR

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Odabirom saradnika i tima koji će vam pružati stručne i efikasne računovodstvene usluge na dobrom ste putu da ciljeve i ostvarite. Računovodstvene usluge obuhvataju veliki broj aktivnosti, a iskusan i stručan tim za računovodstvo može vam pomoći da unapredite poslovanje, smanjite troškove i povećate efikasnost poslovanja.

U cilju pružanja najvišeg nivoa usluga računovodstva i poslovne podrške, stvorili smo tim profesionalaca sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom. Računovodstvene usluge sastoje se od mnogobojnih aktivnosti i povezanih radnji, koje se tiču prikupljanja i načina knjiženja dokumentacije, pa sve do izveštavanja najvišeg rukovodstva i usaglašavanja sa međunarodnim standardima.

NAŠE USLUGE POKRIVAJU SLEDEĆE OBLASTI:

• Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, međunarodne računovodstvene standarde i međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (IAS/IFRS)
• Poresko zakonodavstvo (Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na imovinu, Zakon o porezu na dodatu vrednost i dr.)
• Zakon o radu
• Zakon o deviznom poslovanju

NAŠE USLUGE RAČUNOVODSTVA OBUHVATAJU:

• Finansijsko i robno knjigovodstvo svih statutarnih kalkulacija (PDV, poreske prijave i slično), obračun zarada, periodičnih finansijskih izveštaja (mesečnih, kvartalnih, godišnjih) prema potrebama i zahtevima klijenata
• Priprema konsolidacionih paketa, statutarnih (godišnjih) finansijskih izveštaja

NAŠE USLUGE POSLOVNE PODRŠKE OBUHVATAJU:

• Osnivanje i registraciju preduzeća
• Sekretarsku podršku
• Izvršavanje plaćanja
• Pripremu i slanje faktura

USLUGE OBRAČUNA ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA:

• Obrada evidencija o radnim časovima i o prisustvu na poslu
• Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade
• Izrada rekapitulacija zarada
• Izrada obračunskih listića
• Popunjavanje mesečnih poreskih prijava
• Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih

KNJIGOVODSTVENE USLUGE OBUHVATAJU:

• Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna
• Prikupljanje sve dokumentacije neophodne za knjiženje na mesečnom nivou i obrada finansijske dokumentacije potrebne za mesečne izveštaje
• Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije
• Kontrolisanje svih naloga za plaćanje i svih obračuna u skladu sa domaćim zakonodavstvom
• Priprema i podnošenje svih izveštaja u formi koje nalaže zakonodavstvo Republike Srbije
• Knjiženje u skladu sa računovodstvenim principima i MRS
• Savetovanje o svim računovodstvenim, finansijskim i deviznim pitanjima

Uvek spremni za nove saradnje!