Transferne Cene

„…Transferne cene su najvećim delom pitanje činjenica i okolnosti u sprezi sa velikom dozom zdravog razuma…“    Kanadski poreski sud

Polazeći od složenosti pitanja transfernih cena i uticaja ovog poreskog instrumenta na visinu poreske osnovice (oporeziva dobit), kao i na pitanja koja se s tim u vezi postavljaju, objasnićemo suštinu i praktičnu primenu odredaba Zakona o porezu na dobit pravnih lica i podzakonskih akata kojima se uređuju transferne cene.

Zakonska i druga regulativa                                                                                                 -Transferne cene, kao poreski instrument uređene su čl. 59. do 61.

Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), kao i

– PRAVILNIKOM O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE“ PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA („Službeni glasnik RS“, broj 61/2013), i

– Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama