Računovodstvene usluge

Usluge računovodstva i poslovne podrške

U cilju pružanja najvišeg nivoa usluga računovodstva i poslovne podrške, stvorili smo tim profesionalaca sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom.

Naše usluge pokrivaju sledeće oblasti:

 • Zakon o računovodstvu i reviziji, međunarodne računovodstvene standarde i međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (IAS/IFRS);
 • Poresko zakonodavstvo (Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na imovinu, Zakon o porezu na dodatu vrednost i dr.);
 • Zakon o radu;
 • Zakon o deviznom poslovanju

Naše usluge računovodstva obuhvataju:

 • Finansijsko i robno knjigovodstvo svih statutarnih kalkulacija (PDV, poreske prijave i slično), obračun zarada, periodičnih finansijskih izveštaja (mesečnih, kvartalnih, godišnjih) prema potrebama i zahtevima klijenata;
 • Priprema konsolidacionih paketa, statutarnih (godišnjih) finansijskih izveštaja

Naše usluge poslovne podrške obuhvataju:

 • Osnivanje i registraciju preduzeća;
 • Sekretarsku podršku;
 • Izvršavanje plaćanja;
 • Pripremu i slanje faktura;

Usluge obračuna zarada i drugih ličnih primanja :

 • Obrada evidencija o radnim časovima i o prisustvu na poslu;
 • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade;
 • Izrada rekapitulacija zarada;
 • Izrada obračunskih listića;
 • Popunjavanje mesečnih poreskih prijava;
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih

Knjigovodstvene usluge obuhvataju:

 • Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna;
 • Prikupljanje sve dokumentacije neophodne za knjiženje na mesečnom nivou i obrada finansijske dokumentacije potrebne za mesečne izveštaje;
 • Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije;
 • Kontrolisanje svih naloga za plaćanje i svih obračuna u skladu sa domaćim zakonodavstvom;
 • Priprema i podnošenje svih izveštaja u formi koje nalaže zakonodavstvo Republike Srbije;
 • Knjiženje u skladu sa računovodstvenim principima i međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • Savetovanje o svim računovodstvenim, finansijskim i deviznim pitanjima