Poslovno savetovanje

Imajući u vidu opsežna znanja i iskustvo zaposlenih, Centar za reviziju može klijentima da pruži savete i da da odgovor na direktna pitanja vezana za poslovanje.

Finansijska analiza preduzeća


Finansijska analiza preduzeća obuhvata analizu prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća na osnovu koje vlasnici dolaze do zaključka da li preduzeće ima dobru perspektivu i da li je top menadžment uspešan, a poverioci da li će njihova potraživanja biti naplaćena o roku dospeća ili su rizična pa je potrebno tražiti čvrsta obezbeđenja potraživanja.

Pomoć pri poslovnim transakcijama

Centar za reviziju pomaže klijentima u sledećim poslovima: spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća; izrade finansijske i poslovne analize poslovanja; pristupa tržištu hartija od vrednosti; kao i u poslovima koji se odnose na procenu vrednosti kapitala, pregovore i osmišljavanje procesa poslovanja. Centar za reviziju takođe pruža usluge pri likvidaciji preduzeća ili prodaji dela preduzeća, kao i usluge osmišljavanja strategije u vezi sa pomenutim poslovima, odnosno aktivnostima.

Izrada i ocena investicionih projekata 

Investicioni projekat obuhvata: kvantifikaciju ulaganja u stalnu imovinu i trajna obrtna sredstva; projekciju rezidualne vrednosti, prihoda i rashoda investicionog projekta; projekciju dobitka i neto novčanog toka; projekciju strukture i cene kapitala; dinamičke i statičke metode ocene rentabilnosti investicionog projekta; ocenu likvidnosti i analizu neizvesnosti investicionog projekta.