Poresko savetovanje

Centar za reviziju pruža poresko-savetodavne usluge u pogledu svih inostranih ulaganja u Srbiji uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovnu delatnost preduzeća, a sa ciljem da klijentima pomogne da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj meri.

U mogućnosti smo da klijentima pružimo detaljan uvid u važeci poreski-regulatorni okviru Srbiji.

Porez na dobit preduzeca 

  • Provera usaglašenosti poreza na dobit preduzeća sa važećom poreskom regulativom i strukturiranje poreza na dobit preduzeća;
  • Savetodavne usluge u pogledu transfernih cena, podsticaji od strane države radi ohrabrenja investiranja;
  • Spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća;
  • Ostale poreske usluge

Indirektno oporezivanje 

  • Provera usaglašenosti indirektnih poreza sa važecom poreskom regulativom;
  • Planiranje i strukturiranje indirektnih poreza;
  • Pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rešavanju sporova koji se vode sa njima;
  • Obuka kadrova