O nama

Centar za reviziju pruža usluge iz oblasti revizije finansijskih izveštaja i revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja, izrade projekata upravljačkog računovodstva, ocene kreditnog boniteta i procene vrednosti imovine i kapitala, revizije projekata međunarodnih donacija, revizije obaveznih investicionih ulaganja u postupku privatizacije i dr.

Pored revizije finansijskih izveštaja, revizije kapitala, revizije specijalnih bilansa i dr., pružamo usluge savetovanja u vezi praktične primene zahteva MRS – 19 „Beneficije zaposlenih“, usluge diskontovanja (utvrđivanja sadašnje vrednosti) dugoročnih plasmana i aktuarske procene u skladu sa zahtevima MRS

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica, matična pravna lica koja u skladu sa zakonom sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, za pravna lica koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.

Naša je preporuka da eksternu reviziju treba raditi bez obzira na veličinu društva i trenutne propise jer se kontinuiranim vršenjem revizije finansijskih izveštaja doprinosi unapređenju internih kontrola društva i računovodstvenih evidencija, što utiče i na poboljšanje kvaliteta informacija u procesu donošenja poslovnih odluka.

Eksterni revizor izražava mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, odnosno o prinosnom, finansijskom i imovinskom položaju, koji su od kapitalnog značaja za vlasnika i za poverioce društva.

Tržišni uslovi zahtevaju efikasnu, fleksibilnu i blagovremenu procenu prilagođavanja savremenih globalnih poslovnih tokova, tako da bilo koji ozbiljniji posao vezan za investiranje, poslovanje na berzi, zajedničko ulaganje u proizvodnju, učešće na tenderima i slično, zahteva analizu rizika ostvarenja očekivanog rezultata.

Upravo ovi razlozi potvrđuju svetsku praksu da vlasnici i predstavnici akcionara, kreditori i drugi poverioci angažuju specijalizovana privredna društva koja se bave pružanjem usluga revizije i konsaltinga, identifikovanja svih faktora rizika, analizama postojećih stanja i iniciranjem najboljih rešenja da se ostvari planirani projekat, odnosno cilj.