U skladu sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji, revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica, maticna pravna lica koja u skladu sa zakonom sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, za pravna lica koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.

Naša je preporuka da eksternu reviziju treba raditi bez obzira na velicinu društva i trenutne propise jer se kontinuiranim vršenjem revizije finansijskih izveštaja doprinosi unapredenju internih kontrola društva i racunovodstvenih evidencija, što utice i na poboljšanje kvaliteta informacija u procesu donošenja poslovnih odluka.